m

Regulamin Ambra Day Spa, ul. Królowej Jadwigi 100, 30-202 Kraków

Proszę o zapoznanie się z regulaminem.

Szanowni Klienci!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług. Regulamin ten określa zasady korzystania z oferty Ambra Day Spa, ul. Królowej Jadwigi 100, 30-202 Kraków.

Regulamin świadczenia usług w Ambra Day Spa podczas pandemii koronawirusa

I

Postanowienia ogólne

Klienci Ambra Day Spa są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień. Skorzystanie z oferty Ambra Day Spa oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

II

Wykonywanie usług kosmetycznych

 1. Na zabiegi przyjmujemy tylko osoby zdrowe. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykonania usługi klientom z objawami przeziębienia lub grypy.
 2. Klient nie może przyjść na umówioną wizytę, jeśli:
  • występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
  • jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
  • zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
  • w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
 3. Ograniczamy liczbę klientów w salonie. Maksymalna liczba klientów przebywających w salonie jednocześnie to 9. Klienci przyjmowani są w odpowiednich odstępach czasowych.
 4. Poczekalnia jest wyłączona z użytku.
 5. Należy przychodzić na zabieg bez osób towarzyszących.
 6. Zachowujemy bezpieczną odległość 2m między klientami.
 7. Po wejściu do salonu należy obowiązkowo zdezynfekować ręce środkiem do dezynfekcji dłoni, który znajduje się przy wejściu.
 8. Podczas pobytu w salonie należy zakrywać nos i usta maseczką lub innym środkiem ochronnym, chyba, że wykonywany zabieg to uniemożliwia. Jeżeli klient nie posiada własnej maseczki, to może ją zakupić na Recepcji Ambra Day Spa w cenie 1zł.
 9. Nie używamy telefonów komórkowych na terenie salonu.
 10. Nie serwujemy kawy / herbaty. Wodę podajemy w jednorazowych opakowaniach.
 11. Nie używamy testerów produktów.
 12. Wizyty umawiamy telefonicznie: 607 100 974 / 12 421 66 66, mailowo: recepcja@ambraspa.pl, poprzez portal moment.pl: www.moment.pl/ambra-day-spa-krakow.
 13. Preferujemy płatność w sposób bezkontaktowy.

Regulamin świadczenia usług w Ambra Day Spa

I

Postanowienia ogólne

Klienci Ambra Day Spa są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień. Skorzystanie z oferty Ambra Day Spa oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

II

Wykonywanie usług kosmetycznych

 1. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia, czy ze względu na stan zdrowia klienta, przebyte choroby, czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 2. Każda klientka czy klient, którzy mają mieć wykonany zabieg kosmetyczny muszą zostać zaznajomieni z przeciwwskazaniami i ewentualnie wskazaniami do danego zabiegu. Dopiero gdy pisemnie potwierdzą brak przeciwwskazań do wykonania wybranego zabiegu, zabieg ten może zostać wykonany.
 3. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych, chorobach wirusowych i bakteryjnych, chorobach tarczycy, przyjmowanych antybiotykach, niedawnej ekstrakcji zęba).
 4. Każdorazowo, gdy zabiegi nie są wykonywane w serii w odstępie 7-14 dniowym, czyli przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 dni klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu.
 5. Jeżeli wykonywany jest nowy zabieg u klientki czy klienta, który miał wcześniej wykonywane inne zabiegi również niezbędne jest zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz pisemne potwierdzenie przez klientkę czy klienta braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu.
 6. Każda klientka czy klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć całą biżuterię.
 7. Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 8. Niezastosowanie się klientki czy klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Ambra Day Spa za przeprowadzony zabieg.
 9. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.
 10. Osoby niepełnoletnie w wieku 13-18 lat mogą korzystać z oferty gabinetu kosmetycznego wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.
 11. Gabinet kosmetyczny nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie.
 12. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.
 13. Klientka czy klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego.
 14. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru.

III

Etykieta Ambra Day Spa

 1. Na terenie Ambra Day Spa obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.
 2. W Ambra Day Spa podczas wykonywanych zabiegów uprasza się klientów o zachowanie ciszy.
 3. Podczas wykonywania zabiegu kosmetycznego nie wykonuje się i nie odbiera połączeń telefonicznych z wyłączeniem sytuacji losowych.

IV

Polityka cenowa i wykorzystanie karnetów na zabiegi

 1. Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w gabinecie i na stronie www.ambraspa.pl. O wszystkich cenach klient jest również poinformowany przed zabiegiem.
 2. Klient ma prawo do skorzystania z promocyjnych cen zgodnie z obowiązującymi w określonym czasie promocjami i ofertami rabatowymi.
 3. Promocje i rabaty nie łączą się.
 4. Bony zniżkowe jeden klient może wykorzystać tylko jeden raz (bon upoważnia do jednorazowej zniżki).
 5. Zebranie większej ilości bonów rabatowych nie upoważnia klienta do zsumowania się rabatów.
 6. Karnety zabiegowe mają ważność 12 miesięcy. Po tym czasie zabiegi zostają uznane za wykorzystane.
 7. Dopuszcza się możliwość zamiany usług w ramach karnetu, jedynie w uzasadnionych przypadkach – wyjątkowych sytuacjach losowych. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie i nie stanowi precedensu dla innych.
 8. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu w ramach karnetu zabiegowego przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, zabieg ten uznaje się za wykonany. Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne, sms lub drogą mailową. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika Ambra Day Spa. W przypadku braku możliwości połączenia telefonicznego lub sms należy przesłać mail na adres: recepcja@ambraspa.pl lub skorzystać z formularza dostępnego na stronie www.ambraspa.pl. Nieskuteczne próby kontaktu nie będą uznane.

V

Polityka odwołania wizyty Ambra Day Spa

 1. Rozumiemy, że plany mogą ulec zmianie, dlatego rezygnacja z terminu zabiegu powinna być zgłoszona na co najmniej 24 godziny przed jego rozpoczęciem.
 2. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu w ramach vouchera prezentowego przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, zabieg ten uznaje się za wykonany, a voucher prezentowy za wykorzystany.
 3. Odwołanie zabiegów/rezerwacji może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne, sms lub drogą mailową. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika Ambra Day Spa. W przypadku braku możliwości połączenia telefonicznego lub sms należy przesłać mail na adres: recepcja@ambraspa.pl lub skorzystać z formularza dostępnego na stronie www.ambraspa.pl. Nieskuteczne próby kontaktu nie będą uznane.
 4. Brak informacji o rezygnacji spowoduje obciążenie Państwa kosztem zabiegu w postaci zaliczki na zabieg, która przepada.
 5. Voucher traci ważność wówczas, gdy klient zarezerwował termin wizyty i nie stawił się w Salonie w umówionym terminie bez wcześniejszego powiadomienia (minimum 24 godziny przed wizytą).
 6. Rezygnacja z zabiegu lub też niestawienie się w zarezerwowanym terminie będzie skutkować brakiem zwrotu zaliczki wpłaconej na poczet danej rezerwacji.
 7. Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku spóźnienia się na zabieg, zostanie on skrócony o czas spóźnienia. Skrócenie zabiegu następuje w przypadku, gdy nie ma możliwości przesunięcia wykonania zabiegu, lub takie przesunięcie będzie skutkować znacznymi opóźnieniami pozostałych zabiegów.
 8. W przypadku opóźnienia zabiegu leżącego po stronie pracownika gabinetu, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.
 9. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym klienci zostaną wcześniej poinformowani.
 10. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika gabinetu sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zmiany terminu w możliwie najszybszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach klientki czy klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem.
 11. W związku ze zmianą terminu zabiegu klientka lub klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin na zabieg.

VI

Polityka reklamacji usług Ambra Day Spa

 1. Reklamacje związane z zabiegami: manicure/pedicure/stylizacja paznokci przyjmowane są do 3 dni po wykonaniu zabiegu.
 2. Reklamacje związane z pozostałymi zabiegami kosmetycznymi przyjmowane są do 48h po wykonanym zabiegu.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane mailowo na adres e-mail Ambra Day Spa, telefonicznie pod numerem kontaktowym Recepcji Ambra Day Spa lub do managera tel. 601208802 osobiście w Salonie Ambra Day Spa.
 4. W każdym przypadku warunkiem uznania reklamacji jest stawienie się osobiste w gabinecie do 48h po zabiegu celem oceny jej zasadności i zaproponowania rekompensaty.
 5. Jeśli klient nie ma możliwości stawienia się osobiście w celu weryfikacji zasadności reklamacji prosimy o przesłanie zdjęć na adres mailowy managera Salonu: marketing@ambraspa.pl
 6. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio do managera Salonu na adres e-mail: marketing@ambraspa.pl, bądź telefonicznie na numer: 601208802
 7. Rozpatrzenie reklamacji następuje od 2-14 dni od momentu złożenia jej pisemnie na adres e-mail Salonu.
 8. Rekompensatą reklamacji może być ponownie wykonany zabieg lub też zwrot wydanej kwoty w postaci vouchera kwotowego do wykorzystania w Ambra Day Spa.
 9. Po rozpatrzeniu reklamacji klient jest zobowiązany do podpisania protokołu reklamacyjnego w gabinecie.

VII

Warunki zakupu i wykorzystania voucherów prezentowych

 1. Zakupu vouchera można dokonać osobiście na recepcji Ambra Day Spa, poprzez stronę internetową www.ambraspa.pl/kup-zaproszenie/, lub mailowo wysyłając zapytanie na adres: recepcja@ambraspa.pl
 2. Płatności za zakupiony voucher można dokonać gotówką lub kartą płatniczą bezpośrednio na recepcji Ambra Day Spa, przelewem kupując voucher poprzez stronę www.ambraspa.pl/kup-zaproszenie/, lub przelewem na konto bankowe po złożeniu zamówienia poprzez wiadomość e-mail.
 3. Na Państwa życzenie prześlemy zaproszenie pod wskazany adres pocztowy lub bezpośrednio w wersji elektronicznej na adres e-mail.
 4. Voucher Ambra Day Spa można zakupić na określoną kwotę, usługę lub pakiet zabiegów.
 5. Voucher Ambra Day Spa jest ważny 12 miesięcy od daty wystawienia.
 6. Voucher zawiera telefon kontaktowy oraz adres Ambra Day Spa, tak by osoba obdarowana mogła umówić się na zabieg w dogodnym dla niej terminie.
 7. Osoba obdarowana może wybrać dowolny zabieg z oferty Ambra Day Spa. Jeśli wartość wybranego vouchera będzie niższa, osoba obdarowana może skorzystać z zabiegu o wyższej wartości z dopłatą różnicy.
 8. Niewykorzystana kwota pozostaje na voucherze i może być wykorzystana na kolejnej wizycie, aż do całkowitego wykorzystania.
 9. Voucher Ambra Day Spa nie jest wymienialny na środki pieniężne w całości ani w części, nie może również zostać zwrócony.
 10. Voucher Ambra Day Spa nie jest środkiem płatniczym za kosmetyki do pielęgnacji domowej.
 11. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu w ramach vouchera prezentowego przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, zabieg ten uznaje się za wykonany, a voucher prezentowy za wykorzystany.
 12. Voucher traci ważność wówczas, gdy klient zarezerwował termin wizyty i nie stawił się w Salonie w umówionym terminie bez wcześniejszego powiadomienia (minimum 24 godziny przed wizytą).
 13. Odwołanie zabiegów/rezerwacji może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne, sms lub drogą mailową. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika Ambra Day Spa. W przypadku braku możliwości połączenia telefonicznego lub sms należy przesłać mail na adres: recepcja@ambraspa.pl lub skorzystać z formularza dostępnego na stronie www.ambraspa.pl. Nieskuteczne próby kontaktu nie będą uznane.

VIII

Pozostałe postanowienia

 1. Każdy klient ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług gabinetu.
 2. Personel w uzasadnionych przypadkach może odmówić wykonania zabiegu.
 3. Salon Ambra Day Spa zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 4. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie Ambra Day Spa będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. klientów i gabinet kosmetyczny.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.